Статут товариства

Statut Page 1.jpg

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація "Товариство "Україна – В’єтнам" (далі – Товариство) є громадською організацією, яка добровільно об’єднує фізичних осіб на основі спільності інтересів для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Товариство послідовно реалізує на рівні громадянського суспільства політику розвитку дружніх відносин і співробітництва з В’єтнамом, започатковану:
Українським відділенням Товариства радянсько-в’єтнамської дружби (1966-1991 рр.);
всеукраїнською громадською організацією "Товариство дружби "Україна – В’єтнам" (1991-1993 рр.);
всеукраїнською громадською організацією "Товариство "Україна – В’єтнам" (1993-2014 рр.).

1.3. Найменування Товариства:
1.3.1. Українською мовою повне – "Товариство "Україна – В’єтнам".
1.3.2. В’єтнамською мовою повне – "Hội "Ucraina – Việt Nam".
1.3.3. Англійською мовою повне – "Ukraine – Vietnam Association".
1.3.4. Російською мовою повне – "Общество "Украина – Вьетнам".

1.4. Товариство створено та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI "Про громадські об’єднання", ст. 5 Договору про принципи відносин і співробітництва між Україною та Соціалістичною Республікою В’єтнам, ратифікованого Законом України від 25 грудня 1996 р. № 644/96-ВР, іншими правовими актами та цим Статутом.

1.5. Товариство не є юридичною особою.

1.6. Товариство створено і діє на принципах: добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу його членів; прозорості, відкритості та публічності.

1.7. Товариство для позначення громадського об’єднання може мати бланк з власною назвою, емблему, логотип, прапор (вимпел), нагрудний знак, громадську відзнаку, елементи зображень яких відповідають вимогам частини другої статті 18 Закону України "Про громадські об’єднання".

1.8. Діяльність Товариства поширюється на усю територію України.

1.9. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.10. Місцезнаходження Товариства – м. Київ, Україна. 


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Головна мета Товариства полягає у сприянні розвитку й зміцненню взаєморозуміння, довіри, всебічного співробітництва і дружби між громадянами України та В’єтнаму, взаємному ознайомленню з історією і культурними традиціями цих країн, досягненнями в економічній, науково-технічній, екологічній, культурній і гуманітарній сферах, сфері спорту. Товариство сприяє встановленню широкого діалогу між громадськістю України і В’єтнаму, розвитку людських контактів та обмінів, бере участь у формуванні та реалізації державної політики України щодо В’єтнаму.

2.2. Основними завданнями Товариства є:
2.2.1. Встановлення і розвиток зв’язків з організаціями, установами і окремими особами у В’єтнамі, зацікавленими у поглибленні дружніх зв’язків з Україною.
2.2.2. Участь в українсько-в’єтнамських заходах гуманітарного характеру.
2.2.3. Всебічне сприяння розширенню українсько-в’єтнамських ділових зв’язків, взаємному пошуку партнерів у сфері бізнесу, допомога у встановленні професійних контактів.
2.2.4. Сприяння вивченню й поширенню української мови у В’єтнамі, в’єтнамської – в Україні, використовуючи для цього обмін студентами і навчальними матеріалами, взаємні візити викладачів та інші форми згідно з законодавством.
2.2.5. Підтримка у встановленні партнерських відносин між українськими регіонами та в’єтнамськими провінціями, між містами; дружніх стосунків між місцевими органами самоврядування.
2.2.6. Сприяння контактам між підприємствами, установами, навчальними закладами, громадськими об’єднаннями, сім’ями, приватними особами обох країн з питань, що відносяться до статутної діяльності Товариства.
2.2.7. Обмін з організаціями та окремими особами у В’єтнамі інформаційними й культурно-освітніми матеріалами.
2.2.8. Участь у формуванні та реалізації державної політики України щодо В’єтнаму для забезпечення статутних цілей Товариства, у тому числі через співпрацю з Посольством України в Соціалістичній Республіці В’єтнам та у рамках Громадської ради при Міністерстві закордонних справ України. 


3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право:
3.1.1. Представляти і захищати законні інтереси свої та своїх членів у державних органах і в неурядових організаціях.
3.1.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
3.1.3. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
3.1.4. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
3.1.5. На добровільних засадах брати участь в діяльності організацій, в тому числі міжнародних, укладати меморандуми або протоколи про співробітництво і допомогу.
3.1.6. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян В’єтнаму, брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Товариства, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
3.1.7. Організовувати та проводити мирні зібрання, лекції, круглі столи, семінари, конференції, виставки, вистави, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, у тому числі міжнародних.
3.1.8. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу, у тому числі антидискримінаційну, проектів рішень органів влади України.
3.1.9. Вступати у громадські спілки, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі іноземні.
3.1.10. Обмінюватися інформацією, досвідом і спеціалістами з в’єтнамськими та міжнародними організаціями.
3.1.11. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Товариства та важливих питань державного і суспільного життя.
3.1.12. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їх діяльності.
3.1.13. Створювати та реалізувати проекти, запроваджувати програми, використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
3.1.14. Здійснювати інші права, не заборонені законом. 


4. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Товаристві є добровільним.

4.2. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли дозволеного законодавством віку щодо участі в громадських об’єднаннях, підтримують мету і завдання Товариства та визнають його Статут.

4.3. Усі учасники установчих зборів засновників Товариства є його членами. Членство є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів Товариства. Подальший прийом у члени Товариства здійснюється на підставі заяви та письмової згоди на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

4.4. Правління розглядає заяву про прийняття кандидата у члени Товариства та, у разі позитивного рішення, вносить відповідний запис у Реєстр членів Товариства не пізніше як через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоди на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань Товариства і чинного законодавства.

4.5. Правління має право відмовити у прийнятті особи в члени Товариства, якщо йому відомі факти, передбачені пп. 4.8.4.2  та  4.8.4.3 цього Статуту.

4.6. Права члена Товариства:
4.6.1. Брати участь у Всеукраїнській конференції, обирати і бути обраними до керівних органів Товариства.
4.6.2. Брати участь у статутній діяльності та заходах Товариства.
4.6.3. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням Правління.
4.6.4. Звертатися до органів Товариства із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, одержувати відповіді.
4.6.5. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Всеукраїнській конференції, оскаржувати рішення Всеукраїнської конференції в судах;
4.6.6. Звертатися до Товариства за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.
4.6.7. Мати доступ до звітів Товариства.
4.6.8. Добровільно припиняти членство в Товаристві.

4.7. Члени Товариства зобов’язані:
4.7.1. Виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Товариства.
4.7.2. Сприяти виконанню статутних завдань Товариства.
4.7.3. Пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Товариства.
4.7.4. Виконувати вимоги керівних органів Товариства щодо порядку і умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.
4.7.5. Брати участь у заходах, що проводяться Товариством.

4.8. Припинення членства в Товаристві.
4.8.1. Припинення членства в Товаристві відбувається на підставі рішення Правління за ініціативи члена Товариства з поданням ним до керівного органу письмової заяви, а також за ініціативи Правління.
4.8.2. Членство в Товаристві припиняється у разі смерті.
4.8.3. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
4.8.4. Правління приймає рішення про виключення члена Товариства у таких випадках:
4.8.4.1. Неодноразового порушення вимог Статуту.
4.8.4.2. Вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Товариства.
4.8.4.3. Вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну немайнову шкоду Товариству.
4.8.4.4. Неучасті без поважних причин в діяльності Товариства протягом дванадцяти попередніх місяців.

4.9. Всеукраїнська конференція має право приймати рішення про прийняття осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Товариства протягом не менше ніж 12 місяців, в почесні члени Товариства на підставі рекомендації принаймні двох членів Товариства. Почесні члени мають право брати участь у Всеукраїнській конференції з правом дорадчого голосу. 


5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. Органами управління Товариства є Всеукраїнська конференція, Правління і Голова Товариства.

5.2. Всеукраїнська конференція є вищим органом управління Товариства. Чергова Всеукраїнська конференція скликається Правлінням раз на п’ять років. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Товариства, а також членами Товариства.

5.3. У Всеукраїнській конференції беруть участь її члени та запрошені Правлінням особи. Правління повідомляє членів Товариства про час і місце чергової Всеукраїнської конференції не пізніше ніж за двадцять робочих днів до її проведення. Зібрання вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Товариства, які перебувають на обліку на день його проведення. Кожний член Товариства має один голос.

5.6. Правління скликає позачергову Всеукраїнську конференцію на підставі власного рішення, а також у разі отримання письмової вимоги не менше ніж п’ятої частини членів Товариства.

5.7. Правління повідомляє членів Товариства про час і місце позачергової зібрання не пізніше ніж за двадцять робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про скликання Всеукраїнської конференції. У випадку невиконання Правлінням відповідної письмової вимоги ініціативної групи членів, вони відповідно до Статуту самостійно повідомляють інших членів Товариства про час і місце позачергової Всеукраїнської конференції.

5.8. До виключної компетенції Всеукраїнської конференції належить вирішення наступних питань:
5.8.1. Затвердження порядку денного, регламенту проведення Всеукраїнської конференції.
5.8.2. Затвердження змін та доповнень до Статуту.
5.8.3. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження відповідних резолюцій, планів і програм його діяльності та звітів про їх виконання.
5.8.4. Обрання Правління, відкликання Правління або окремих його членів.

Примітка. З метою забезпечення сталої діяльності, наступності і послідовності у роботі Правління, склад цього органу управління оновлюється від одної до двох третин.

5.8.5. Обрання та відкликання Голови Товариства.
5.8.6. Припинення діяльності Товариства.

5.9. Всеукраїнська конференція має право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Товариства.

5.10. Рішення Всеукраїнської конференції вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини членів конференції. З питань, передбачених пп. 5.8.2 і 5.8.6, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як три четвертих членів Всеукраїнської конференції.

5.11. Рішення Всеукраїнської конференції оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем. Прийняті рішення є обов’язковими для всіх інших органів управління Товариства і членів Товариства.

5.12. Засідання Всеукраїнської конференції веде особа, обрана Всеукраїнською конференцією головою зборів з числа членів. Хід Всеукраїнської конференції протоколюється. Протокол засідання Всеукраїнської конференції веде особа, обрана учасниками Всеукраїнської конференції секретарем з числа членів. Протокол підписується головою і секретарем Всеукраїнської конференції.

5.13. Правління є постійно діючим керівним виконавчим органом Товариства на період між Всеукраїнськими конференціями, який виконує функції з управління його поточною та організаційною діяльністю.

5.14. Правління підзвітне Всеукраїнській конференції і організовує виконання її рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.15. Правління очолює Голова. Голова Товариства за посадою є Головою Правління.

5.16. Кількість членів Правління визначає Всеукраїнська конференція, у складі не менше шести осіб, у тому числі Голови, першого заступника і чотирьох заступників Голови Правління. Персональний склад Правління та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Всеукраїнською конференцією. Члени Правління є підзвітними Всеукраїнській конференції і несуть відповідальність перед нею за діяльність Товариства та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.17. До компетенції Правління відноситься:
5.17.1. Визначення конкретних завдань і форм діяльності Товариства згідно зі Статутом і рішеннями Всеукраїнської конференції, організація їх виконання;
5.17.2. Скликання Всеукраїнської конференції та формування її порядку денного; підготовка матеріалів з питань порядку денного; попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зібрання, та підготовка проектів рішень з цих питань.
5.17.3. Підготовка та подання рекомендацій Всеукраїнській конференції щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Товариства.
5.17.4. Затвердження зразків, проектів малюнка та описів емблеми, логотипа, прапору (вимпелу), нагрудного знака, громадської відзнаки, бланку, інших реквізитів Товариства.
5.17.5. Затвердження порядку ведення Реєстру членів Товариства, порядку нагородження громадською відзнакою Товариства.
5.17.6. Затвердження внутрішніх правил, процедур (регламентів), створення і припинення консультативних, дорадчих, постійних і тимчасових органів за напрямками діяльності; затвердження положень про ці органи, а також право обирати, призначати або заміщати членів цих органів.
5.17.7. Обрання з числа членів Правління та звільнення Генерального секретаря Товариства.
5.17.8. Прийняття рішення про місцезнаходження Товариства.
5.17.9. Вирішення інших питань, крім віднесених до виключної компетенції Всеукраїнської конференції.

5.18. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів від числа членів Правління, присутніх на його засіданні. За умови рівної кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням. Члени консультативних, дорадчих, постійних і тимчасових органів Товариства можуть брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

5.19. Правління проводить чергові та позачергові засідання. Засідання правомочне, коли у ньому бере участь більшість членів.
5.19.1. Чергові засідання Правління скликає Голова Товариства за потребою, але не рідше одного разу на три місяці. Про час, місце та порядок денний зборів члени Правління повідомляються за сім діб.
5.19.2. Позачергове засідання Правління скликає Голова Товариства протягом п’яти робочих днів після одержання письмової заяви не менше ніж третини членів Правління про необхідність зібрання такого засідання. Про час, місце та порядок денний зборів члени Правління повідомляються за одну добу.

5.20. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні. Рішення Правління оформлюються протоколом.

5.21. Кожен член Правління може виступити з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.22. Особливості прийняття рішення Правлінням.
5.22.1. Якщо окремі члени Правління до початку засідання Правління письмово повідомили про неможливість взяти особисту участь у зібранні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.
5.22.2. У разі проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього у письмовій формі проголосувало не менше двох третин членів Правління. Члени Правління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.
5.22.3. Стосовно рішень про обрання або затвердження складу дорадчих чи консультативних органів Товариства, а також про дострокове припинення повноважень цих органів враховуються тільки результати особистого голосування.

5.23. Голова Товариства здійснює оперативне управління справами Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Всеукраїнською конференцією та Правлінням; у межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання таких рішень.

5.24. Голова Товариства обирається та звільняється Всеукраїнською конференцією, є підзвітним Всеукраїнській конференції та Правлінню Товариства і вправі виносити на розгляд Всеукраїнської конференції та Правління Товариства пропозиції з будь-якого питання діяльності Товариства.

5.25. Голова Товариства:
5.25.1. Діє від імені Товариства без довіреності та представляє Товариство у його стосунках з іншими юридичними та фізичними особами, громадськими об’єднаннями, органами влади і місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та дипломатичними установами.
5.25.2. Організовує підготовку засідань Правління Товариства.
5.25.3. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні акти Товариства.
5.25.4. Видає членам Товариства та іншим особам довіреності на представлення інтересів Товариства або вчинення інших дій від імені Товариства.
5.25.5. Організовує документообіг, діловодство, звітність Товариства.
5.25.6. Організовує функціонування офіційного веб-сайту Товариства (http://Ukraine-Vietnam.org.ua).
5.25.7. Вирішує інші питання діяльності Товариства відповідно до мети і основних завдань його діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Товариства та цим Статутом. Приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Товариства.
5.25.8. Звітує про свою роботу та діяльність Правління на чергових зборах Всеукраїнської конференції. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менше як однієї третини членів Товариства.

5.26. Генеральний секретар Товариства:
5.26.1. Координує роботу членів Правління Товариства, узагальнює перспективні та поточні плани їх діяльності на відповідний період.
5.26.2. Готує засідання Правління Товариства.
5.26.3. Координує організаційні питання скликання Всеукраїнської конференції.
5.26.4. За дорученням Голови Товариства та на підставі його довіреності (за необхідності) координує та здійснює зв’язки з питань діяльності Товариства та виконання статутних завдань з українськими і зарубіжними підприємствами, установами (організаціями), громадськими об’єднаннями, постійно діючими колегіальними виборними консультативно-дорадчими органами при органах влади України, дипломатичними установами.
5.26.5. Підтримує постійні зв’язки з членами Товариства.
5.26.6. Забезпечує документообіг, діловодство, звітність Товариства.
5.26.7. Забезпечує функціонування офіційного веб-сайту Товариства.
5.26.8. Виконує інші обов’язки за винятком тих, що віднесені до компетенції Голови Товариства.

5.27. Звіт Голови Товариства про свою роботу та діяльність Правління підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування. Така інформація в обов’язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Товариства.

5.28. Керівні органи Товариства мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Товариства щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.29. Керівні органи Товариства забезпечують для членів Товариства вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

5.30. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства, а також іншого члена громадського об'єднання, можуть бути оскаржені членом (членами) Товариства шляхом подання письмової скарги.
5.30.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Товариства – первинна скарга подається до Голови Товариства, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом двадцяти робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. У разі відхилення скарги – повторна скарга може бути подана до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Товариства, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга може бути подана до Всеукраїнської конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому / позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства який скаржиться, а також члена Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
5.30.2. На дії, бездіяльність або рішення Голови Товариства – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язано розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також Голови Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга може бути подана до Всеукраїнської конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також Голови Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
5.30.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Голови товариства, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом двадцяти робочих днів, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. У разі відхилення Головою Товариства скарги – повторна скарга може бути подана до Всеукраїнської конференції, яка зобов’язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
5.30.4. На дії, бездіяльність або рішення Всеукраїнської конференції – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

5.31. Член Товариства не має права голосу при вирішенні Всеукраїнською конференцією питань щодо спору між ним і Товариством.

5.32. Голова, заступники та члени Правління обираються строком на п’ять років. Голова / заступник / член правління може бути переобраний на наступний термін.

5.33. Якщо Голова Товариства подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин, на строк до найближчої Всеукраїнської конференції його права та обов’язки рішенням Правління покладаються на першого заступника Голови Правління,
а за відсутності першого заступника Голови Правління – на одного із заступників Голови Правління.

5.34. Якщо заступник Голови або член Правління подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов’язки з інших причин – у зв’язку з чим кількість членів Правління стає меншою, ніж визначено Всеукраїнською конференцією, Правління більшістю голосів призначає (кооптує) нового заступника Голови / члена Правління на строк до найближчої Всеукраїнської конференції. Рішення Правління, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Правління, обраного Всеукраїнською конференцією.

5.35. Якщо строк повноважень Голови Товариства і Правління Товариства закінчився, вони продовжують виконувати свої повноваження до обрання у встановленому порядку керівного органу Товариства у новому складі. 


6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Товариство має право на налагодження міжнародних зв’язків і здійснення діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

6.2. Міжнародна діяльність Товариства реалізується шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. Товариство сприяє обміну делегаціями, бере участь в організації спільно з в’єтнамськими партнерами турнірів, змагань, конференцій, виставок, ярмарок; делегує своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України; проводить спільно з іноземними, у тому числі в’єтнамськими, організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; реалізовує інші спільні програми та проекти за участю в’єтнамських партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України. 


7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Всеукраїнської конференції якщо за це проголосували не менше як три четвертих членів Всеукраїнської конференції. Рішення про внесення змін та доповнень оформлюється протоколом у визначеному законодавством порядку.

7.3. Про внесені зміни та доповнення до Статуту Товариство повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Всеукраїнською конференцією.


8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

8.1. Припинення діяльності Товариства може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Товариства здійснюється за рішенням Всеукраїнської конференції. Рішення про реорганізацію має підтримати три четвертих членів Всеукраїнської конференції.

8.3. У разі реорганізації Товариства його права та обов’язки переходять до правонаступників, визначених Всеукраїнською конференцією.

8.4. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Всеукраїнської конференції або на підставі рішення суду у встановленому законодавством порядку. Рішення про саморозпуск має підтримати три четвертих членів Всеукраїнської конференції.

8.5. Товариство забезпечує зберігання та облік власних документів, у випадку реорганізації або ліквідації своєчасно передає їх на державне зберігання у встановленому порядку.

8.6. Діяльність Товариства вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої представляти Товариство, уповноваженим органом з питань реєстрації. 

 

_____________________